باتصمیمات بانک مرکزی ایران، در خصوص عملیاتی شدن سامانه صیاد و پیچک، شرکت نارا نوین.با طراحی و تولید نرم افزار IPNA-CBD800 خدماتی مکانیزه، جهت چاپ چک تکی، به مشتریان ارائه داده است.

از مزایای این سامانه می توان به شخصی سازی و ثبت چک موردی از کانال های حضوری و یا غیر حضوری اشاره نمود.

CBD800