سامانه نرم افزاری IPNA-NDC-CASHLESS توسط شرکت ایده پردازان نارانوین بر پایه NDC-Base، جهت ارتباط با سوئیچ و ارائه خدمات بانکی، برروی دستگاه های Cashless طراحی شده است.

IPNA-NDC-CASHLESS علاوه بر پشتیبانی NDC از پروتکل ISO8583 نیز پشتیبانی می نماید.

این سـامانه به دلیل بـومی بودن و امکان توسعه متناسب با نیاز مشـتری، دارای قابلیـت پشتیبانی از سخت افزارهایی نظیر FingerPrint  و  Iris  نیز می باشد.

(CASHLESS)IPNA-NDC